Vedtægter
Friday, 16 February 2007 11:30

VEDTÆGTER for Foreningen for Fred og Forsoning

(Mandela Center Danmark)

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
1.1. Foreningens navn er Foreningen for Fred og Forsoning.
Foreningens binavn er Mandela Center Danmark.
1.2. Foreningens hjemsted er ved stiftelsen Fredensborg-Humlebæk Kommune.

§ 2. Foreningens formål.
2.1. Foreningens formål er at sikre og fremme, at Nelson Mandelas liv, arbejde og tanker huskes og anvendes.
2.2. Foreningen skal arbejde og virke for tilgivelse, sandhed, fred og forsoning i verden mellem folkeslag og befolkningsgrupper. Foreningen skal herunder på baggrund af Nelson Mandelas virke i Sydafrika aktivt bidrage til en forståelse af, at krige og an-dre voldelige konflikter i sidste instans afgøres og afsluttes forhandlingsmæssigt, hvorfor forhandling og forsoning allerede som følge heraf bør træde i stedet for krigstrusler og krig.
2.3. Foreningen skal formidle en tro på, at det enkelte menneske kan være med til at for-andre verden til det bedre.
2.4. Foreningens arbejde og virke skal være baseret på et livssyn, som værdsætter menne-skelighed, samhørighed og plads til mangfoldighed, hvorved det enkelte menneske uanset køn, race, tro eller politisk observans, gives mulighed for at udfolde sig med respekt og anerkendelse af andre menneskers tilsvarende muligheder.
2.5. Foreningen skal virke i overensstemmelse med FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder af 1948 og uafhængigt af politiske, økonomiske og religiøse interesser.

§ 3. Foreningens aktiviteter.
3.1. Til fremme af sit formål har foreningen, i det omfang de økonomiske muligheder herfor er til stede, navnlig til opgave at:
● drive værksteds-, undervisnings- og udstillingsvirksomhed specielt for børn og unge til formidling af den sydafrikanske historie og kultur med fokus særligt på Nelson Mandelas liv og betydning for det sydafrikanske samfund med sigte på, at børnene og de unge kan forholde sig til begreber som racisme, apartheid, ude-lukkelse/eksklusion, mobning, frygt, konflikter og anderledeshed,
● indsamle materiale om Nelson Mandelas liv og virke og gøre samlingen heraf tilgængelig for offentligheden,
● medvirke til at sikre, at Nelson Mandelas tanker om sandhed, fred og forsoning i videst muligt omfang tages i betragtning ved konfliktløsning i Danmark og ud-landet, blandt andet ved udarbejdelse og formidling af information om konflikt-
3.
forebyggelse og konfliktløsning baseret på disse tanker,
● medvirke til at sikre en løbende opsamling af erfaringer med den sydafrikanske sandheds- og forsoningsproces,
● støtte forskning om Nelson Mandelas liv og virke og anden forskning om fore-byggelse og/eller løsning af konflikter, der i væsentlig grad er baseret på de tan-ker, som Nelson Mandela er eksponent for, samt medvirke til at sikre fremlæg-gelse og debat af en sådan forskning,
● etablere en medlemsorganisation, som kan rumme folkeligt og kulturelt samar-bejde af forsonende karakter,
● medvirke til at etablere samarbejde mellem organisationer i Danmark og udlan-det, som har formål, der er beslægtet med de i § 2 anførte formål,
● skabe mulighed for, at børn og unge gennem udvekslingsophold kan blive ind-ført i de forhold og ideer, der ligger til grund for tankerne om et virke for tilgi-velse, sandhed, fred og forsoning mellem folkeslag og befolkningsgrupper.

§ 4. Medlemmer.
4.1. Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, herunder erhvervsvirksomheder og andre foreninger og organisationer, der kan erklære sin støtte til foreningens for-mål. Enkeltpersoner betegnes som A-medlemmer, organisationer (foreninger og an-dre sammenslutninger af ikke-erhvervsmæssig karakter) som B-medlemmer og er-hvervsvirksomheder som C-medlemmer.
4.2. Anmodning om medlemskab fremsættes skriftligt over for foreningens bestyrelse el-ler den af bestyrelsen antagne sekretariatsleder. Ved indmeldelsen betales fuldt kon-tingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelse finder sted. Medlemskabet kan til enhver tid skriftligt opsiges. Et medlem, der opsiger sit medlemskab, har ikke krav på refundering af kontingent. Såfremt en anmodning om medlemskab afvises af be-styrelsen, kan ansøgeren på begæring herom kræve sin anmodning forelagt forenin-gens førstkommende ordinære generalforsamling til afgørelse.
4.3. Medlemskontingentets størrelse for henholdsvis A-, B- og C-medlemmer fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling for det næstfølgende regnskabsår. Kon-tingentet forfalder til betaling hvert års 1. januar og indbetales til foreningen senest 1 måned herefter.
4.4. Medlemskab bortfalder i tilfælde af restance i mere end 1 år.
4.5. Hvert medlem har på foreningens generalforsamling én stemme. En repræsentant for et selskab, forening m.fl., der er medlem af foreningen, og som tillige som enkeltper-son er medlem af foreningen, har dog kun én stemme. Et medlem, der måtte være i restance med kontingentbetaling i mere end 6 måneder, har ingen stemmeret.

§ 5. Generalforsamling.
5.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april – maj måned med følgende dags-orden.
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning.
c. Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
d. Behandling af eventuelle forslag.
e. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår for henholdsvis A-, B- og C-medlemmer
f. Valg af formand.
g. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
h. Valg af revisor.
i. Eventuelt.
Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamling med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse herom. Indkal-delse kan foretages pr. e-mail til medlemmer, der har opgivet en e-mail-adresse. Med indkaldelsen fremsendes dagsordenen, et eksemplar af foreningens regnskab samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
5.3. Medlemmer, der ønsker et forslag behandlet på en ordinær generalforsamling, skal senest inden udgangen af februar måned fremsende forslaget til bestyrelsen.
5.4. Bestyrelsen kan med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel indkalde til ekstraordi-nær generalforsamling med angivelse af dagsordenen for generalforsamlingen.
Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling som an-ført, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat anmodning her-om med angivelse af det eller de forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
5.5. På foreningens generalforsamlinger afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmefler-hed, med mindre nærværende vedtægter fastsætter andet.

§ 6. Bestyrelsen.
6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 11 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formanden og halvdelen af bestyrelsen vælges på lige årstal og de øvrige bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling. Hvis bestyrelsen bliver på mindre end 7 medlemmer, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv.
6.2. Efter ethvert valg vælger bestyrelsen af sin midte en næstformand og sekretær, der sammen med den på generalforsamlingen valgte formand udgør bestyrelsens forretningsudvalg, der er beføjet til at handle på bestyrelsens vegne mellem bestyrelses-møderne.
6.3. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelses-medlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som underskrives af bestyrelsen på næstfølgende møde. Et referat anses for godkendt, såfremt indsigelser ikke er frem-kommet senest 7 dage efter referatets udsendelse.
6.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
6.5. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er for-mandens eller i hans fravær næstformandens udslagsgivende. Bestyrelsen er beslut-ningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsemedlemmerne, deriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
6.6. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Bestyrelsesmedlemmer er berettiget til dækning af udgifter, der har med bestyrelseshvervet at gøre, herunder rejseudgifter.

§ 7. Administration.
7.1. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.
7.2. Bestyrelsen kan indgå aftaler med offentlige og private institutioner om sekretariats-bistand, lejemål m.v.

§ 8. Tegning.
8.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening med endnu et medlem af bestyrelsen. Den samlede bestyrelse kan i et nærmere angivet omfang meddele bemyndigelse til enkeltpersoner.

§ 9. Hæftelse.
9.1. Foreningens medlemmer hæfter ikke i noget omfang for forpligtelser påhvilende for-eningen.

§ 10. Regnskab m.v.
10.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2006.
10.2. Foreningens årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Års-regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik.
10.3. Foreningens kontingentmidler og andre indtægter, herunder tilskudsbeløb, som for-eningen måtte modtage fra foreningens medlemmer eller andre, anvendes efter fra-drag af administrationsomkostninger til fremme af foreningens formål, dog kan et regnskabsmæssigt overskud henlægges til konsolidering af foreningens formue og/eller til anvendelse i senere regnskabsår.

§ 11. Vedtægtsændringer og opløsning.
11.1. Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal af de afgivne stemmer vedtage at opløse foreningen og indskyde foreningens nettoformue som kapital i en fond, der har i alt væsentligt samme formål som foreningen, og som stiftes senest samtidig med for-eningens opløsning. Det forudsættes herved, at foreningens vedtægter indeholder be-stemmelser, der så vidt muligt sikrer foreningens folkelige forankring ubundet af par-tipolitik.
11.2. Bestemmelserne i nærværende vedtægt kan i øvrigt ændres med et flertal på 3/4 af de på en generalforsamling afgivne stemmer.
11.3. Samme majoritet kræves til vedtagelse af forslag om foreningens opløsning, der ikke omfattes af bestemmelsen i stk. 1. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder for-eningens nettoformue én eller flere humanitære organisationer efter generalforsam-lingens bestemmelse herom.